Den politiske tidsmaskine

Der er sket meget i dansk politik i de seneste 20 år.  13 partier stiller op til folketinget til folketingsvalget 2019. Fem af dem fandtes ikke i 1999. Og så er der kommet mere fokus på to af valgkampens store emner, klima og udlændingepolitik, siden dengang.

Kom med i den politiske tidsmaskine, og se hvad partierne mener nu og for tyve år siden om disse to emner.

 

Socialdemokratiet

2019:

Klima: Sikre at Danmark er uafhængig af fossile brændsler i 2045. Oprette en klimafond med 20 milliarder statskroner til bæredygtige løsninger, der skal yde et bidrag til realiseringen af FN’s verdensmål. Bygge tre havvindmølleparker og være 500.000 grønne biler i Danmark i 2030.

Udlændingepolitik: Indføre et loft for, hvor mange nye ikke-vestlige udlændinge der kan komme til Danmark på et år. Oprette et modtagecenter uden for Europa. Det skal kun være muligt for flygtninge at få asyl i Danmark som kvoteflygtning gennem FN. Dansk flygtningehjælp til nærområderne skal fordobles.

1999:

Klima: Vedvarende energi skal videreudvikles, så den er et fornuftigt alternativ til fossile brændstoffer. Udbygningen med vedvarende energi skal øges med en procent om året frem til 2030, især gennem øget anvendelse af biomasse og vindkraft.

Udlændingepolitik: Den tidlige indsats for at integrere flygtninge og indvandrere var ikke god nok. Flygtninge og indvandrere blev mødt med for få udfordringer og krav. Det må tilstræbes, at der højst er 25 procent fremmedsprogede elever i en klasse.

Det Radikale Venstre

2019:

Klima: Reducere Danmarks belastning af klimaet med 55 procent inden 2030. Fuldende omstillingen af energisektoren til ren grøn energi. Oliefyr og kulkraftværker skal erstattes med varmepumper, sol og vind. Udfase kul fra den danske energiproduktion i løbet af ti år. Et nationalt affaldssorteringssystem med fokus på genanvendelse, der frem mod 2050 gradvist udfaser vores forbrændingsanlæg.

Udlændingepolitik: Afskaffe smykkeloven og 3 års ventetid på familiesammenføring for krigsflygtninge. Erstatte grænsebommen med samarbejde i Europa. Give asylansøgere adgang til at arbejde fra dag et. Afskaffe integrationsydelsen – sammen med kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen.

1999:

Klima: Bruge så meget vedvarende energi som muligt. Udbygningen med vedvarende energi skal øges med en procent om året frem til 2030, især gennem øget anvendelse af biomasse og vindkraft. Produktionen og udnyttelsen af biogas og lossepladsgas skal fordobles i løbet af 3-4 år.

Udlændingepolitik: Indvandrere og flygtninge kan tilføre vores kultur yderligere værdier. Flygtninge og indvandrere blev tidligere mødt med for få udfordringer og krav.

Det Konservative Folkeparti

2019:

Klima: Danskernes elforbrug skal være helt dækket af vedvarende energi i 2030. Vedvarende energi skal dække mindst 55 procent af Danmarks behov for energi i 2030. Vi skal øge det økologiske landbrugsareal, så det fylder 15 procent af det samlede landbrugsareal.

Udlændingepolitik: Hårdere konsekvenser over for religiøse ekstremister, som prædiker had. FN’s Flygtningekonvention skal moderniseres, så det fremover ikke længere er muligt at søge asyl direkte i et land. Danmark skal modtage cirka 5.000 FN-flygtninge inklusiv familiesammenføringer om året.

1999:

Klima: Udbygningen af vedvarende energi skal styrkes ved at støtte forskningen og den teknologiske udvikling. Statens tilskud til vedvarende energi skal halveres.

Udlændingepolitik: Tilstrømningen af flygtninge skal minimeres. Danmark skal ikke udvikle sig til et multietnisk samfund. Flygtninge skal ikke længere kunne søge asyl fra udlandet. De facto-flygtninges retskrav på opholdstilladelse skal fjernes. Indvandreres retskrav på familiesammenføring skal ophæves.

Nye Borgerlige

2019:

Klima: CO2 reduktion skal foregå på kommercielle vilkår og må ikke være skadende for dansk konkurrenceevne. Problemet skal løses gennem udvikling af ny teknologi, ikke ved at sætte væksten i stå. Offentlig støtte til alternative energiformer skal udfases.

Udlændingepolitik: Muligheden for at søge asyl i Danmark stoppes. Udlændinge skal forsørge sig selv. Kriminelle udlændinge skal udvises efter første dom. Indfødsret kræver assimilation. Statsborgerskab skal ikke tildeles indvandrere og efterkommere fra lande, der hviler på islamisk kultur.

Socialistisk Folkeparti

2019:

Klima: Der skal opføres mindst tre nye, store havvindmølleparker før 2030. Kul og naturgas skal udfases, og oliefyr skal erstattes med varmepumper. I 2030 skal man ikke kunne købe en ny benzin- eller dieselbil i Danmark. Busser, færger og offentlige køretøjer skal køre på el, hvor det er muligt, og størstedelen af jernbanen skal elektrificeres.

Udlændingepolitik: Danmark skal leve op til FN’s ønsker om det antal kvoteflygtninge. Flygtningesystemet, skal reformeres, så vi får skabt et humanistisk og solidarisk alternativ baseret på FN’s kvotesystem i stedet for spontan asyl. Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen skal afskaffes.

1999:

Klima: Omfattende omstilling til størst mulig produktion af vedvarende energi, så den mindst udgør 35 procent af energiforbruget i 2030. EU bør vedtage en målsætning om, at udbygningen med vedvarende energi skal øges med en procent om året. Den samlede effekt af vindenergi skal tredobles inden for to år.

Udlændingepolitik: Asylsøgere skal have midlertidig arbejdstilladelse. Integrationsydelsen strider mod FNs Flygtningekonvention. De urimeligt strenge krav for at få danskm statsborgerskab skal lempes.

Liberal Alliance

2019:

Klima: Danmark bør koncentrere sig om rationelle energibesparelser og klimatilpasninger fremfor en kostbar omlægning af økonomien, som favoriserer særligt udvalgte fossilfrie energiformer. Vi skal være opmærksomme på ikke at svækker den danske konkurrenceevne unødigt.

Udlændingepolitik: Danmark skal være åbent og velkomment for dem, som kan og vil bidrage til Danmark og lukket for alle andre. Der skal indføres et stop for spontane asylansøgninger. Begår udlændinge kriminalitet, bør de i udgangspunktet blive udvist.

Dansk Folkeparti

2019:

Klima: Arbejde for, at såvel vi som fremtidige generationer kan leve i sunde og rene omgivelser, samt at den måde hvorpå man omgås klodens ressourcer bærer præg af nænsomhed, omtanke og ansvarlighed.

Udlændingepolitik: Vi skal først og fremmest hjælper i nærområderne og ikke ved at give asyl i Danmark. Grænsekontrollen skal gøres permanent og asylansøgere skal afvises ved grænsen. Kriminelle udlændinge skal udvises.

1999:

Klima: Alternative energiformer skal udnyttes langt nedre. Der skal ikke gives offentlige tilskud til udnyttelsen af disse energiformer.

Udlændingepolitik: Udlændingepolitikken trænger til en gevaldig stramning. Flygtninge skal gives midlertidige opholdstilladelser for et år af gangen. Udlændinges retskrav på familiesammenføring skal afskaffes. Danmark burde fratræde FNs Flygtningekonvention. Hovedparten af dem der har fået dansk statsborgerskab, har fået det uretmæssigt, og skalhave det frataget igen.

Venstre

2019:

Klima: Nedbringe udledningen af drivhusgasser så meget, at vi er helt uafhængige af fossile brændsler. 55 procent grøn energi i 2030. Tre nye havvindmølleparker. Nedsætte elafgifterne, modernisere varmesektoren og udfase kul af elproduktionen inden 2030. Flere elbiler og hybridbiler på vejene.

Udlændingepolitik: Flygtninge skal som udgangspunkt skal vende hjem, når der er fred og sikkert i deres hjemlande. Bevare grænsekontrollen, så længe der ikke er styr på Europas ydre grænse. Udlændinge, der har begået alvorlige forbrydelser, skal være udelukket fra at få dansk statsborgerskab.

1999:

Klima: Det er næppe realistisk at regne med, at de vedvarende energikilder kan dække nogen stor del af vores energiforbrug inden for en overskuelig tid.

Udlændingepolitik: De facto-flygtninges retskrav på opholdstilladelse skal fjernes. Retskravet på familiesammenføring skal ophæves. Kun meget velintegrerede personer skal kunne få dansk statsborgerskab, og sprogkravet skal skærpes.

Enhedslisten

2019:

Klima: Fossile brændstoffer skal udfases inden 2040. Udledningerne i 2030 skal være faldet med 70 procent i forhold til 1990. Hæve registreringsafgiften på benzinbiler og gøre elbiler billigere. Forbud mod salg af nye dieselbiler i 2022. vejbenyttelsesafgift for personbiler. Investere massivt i billigere offentlig trafik. Støtte til klimatilpasning i de fattigste og sent industrialiserede lande på fem milliarder kroner om året.

Udlændingepolitik: Droppe tilknytningskrav, 24-årsregel og integrationsydelse. Danmark skal tage imod 2.000 kvoteflygtninge om året efter aftale med FN. Man er dansk, hvis man føler sig som en del af det danske samfund.

1999:

Klima: Vedvarende energi skal udgøre 65 procent af energiforbruget i 2030. Det er ikke de tekniske muligheder, som hindrer en massiv omstilling til vedvarende energi. Hindringerne er alene af politisk art, især hensynet til særinteresser og til EU.

Udlændingepolitik: Danmark tager imod alt for få flygtninge. Integrationsloven er diskriminerende. Den og integrationsydelsen er i konflikt med de grundlæggende principper om menneskerettigheder. De urimeligt strenge krav til at få dansk statsborgerskab skal lempes.

Alternativet

2019:

Klima: Omstilling af energisektoren til 100 procent vedvarende energi inden 2040. Etablere et effektivt transportsystem, baseret på vedvarende energikilder. Implementering af landsdækkende roadpricing. Global ressourceskat.

Udlændingepolitik: Forebygge menneskesmugling ved at gøre det muligt for asylansøgere at få deres asylsag behandlet i nærområder. Solidarisk fordeling af asylansøgere på EU plan. Overholde Flygtningekonventionen, Børnekonventionen og Menneskerettighedskonventionen.

Klaus Riskær Pedersen

2019:

Klima: Alt ny lovgivning skal tilpasses verdensmål. Benzin- og dieseldrevne biler skal udfases. Gældssanering af landbruget med 350 milliarder kroner til landmænd der omlægger hele deres produktion til bæredygtighed. Kollektiv persontransport gøres gratis for regional togdrift og pendlere. Road-pricing.

Udlændingepolitik: Knap 100 stramninger afslutter arbejdet med stramning på asyl og indvandrerområdet, men stram kontrol opretholdes. Der skal oprustes på integrationsområdet. Enhver der er født i Danmark er dansker.

Kristendemokraterne

2019:

Klima: Danmark skal være CO2-neutral senest i år 2050. Grønne teknologier skal have størst muligt indpas i energiforsyningen. Alle produkter skal genbruges eller omdannes til energi. Togdriften skal elektrificeres i hele landet. Bilafgifterne skal justeres i forhold til miljøbelastningen.

Udlændingepolitik: Alle, der får opholdstilladelse i Danmark, skal have samme rettigheder som landets borgere. Ansvaret for integration og fællesskab ligger hos borgerne – både danskerne og dem, der kommer hertil.

1999:

Klima: Vedvarende energi bør i stigende omfang integreres i energiplanlægningen. Udnyttelsen af solvarme i boligmassen bør erstatte en væsentlig del af energiforbruget. Biobrændsler skal udnyttes mest muligt.

Udlændingepolitik: Vores forhold til udlændinge skal være præget af gæstfrihed og tolerance. Integrationsydelsen vil modvirke en positiv integration af udlændinge.

Stram Kurs:

2019:

Klima: Står ikke nævnt på partiets hjemmeside. Rasmus Paludan sagde dog under den første partilederdebat på DR, at de store lande bør gå foran i forhold til klimaet. Det er nærmiljøet vi skal fokusere på – rent vand og mindre partikelforurening, sagde han.

Udlændingepolitik: Islam skal være forbudt i Danmark. Det er partiets klare udgangspunkt, at der kun skal bo danskere i Danmark. Danskere er personer, der var etniske danskere ved fødsel eller blev adopteret som spædbørn. Hvis en person definerer sig selv som andet end dansker, så udelukker det, at personen er dansker.

Kilder: Partiernes hjemmesider, principprogrammer og politiske udspil, samt Håndbog i Dansk politik 1999.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: