Danmark stopper støtte til demokratibevægelse i fattigt enevældigt monarki

”Swaziland har passeret BNI-tærsklen for at kunne få Dansk udviklingshjælp”, skriver bevillingsudvalget i CISU, Civilsamfund i Udvikling‘s Projektpulje, til Afrika Kontakt. Al støtte til projekter i det fattige enevældige kongedømme Swaziland ophører derfor i slutningen af 2014, efter Danidas regler.

”Beslutningen er ikke politisk, men er blot et udtryk for de regler og krav, der er til modtagerlande af dansk udviklingsstøtte”, udtaler Morten Nielsen fra Afrika Kontakt.  ”Afrika Kontakt mener dog ikke, at den danske regering kan retfærdiggøre, at organisationer såsom Afrika Kontakt ikke længere gennem Projektpuljen vil kunne støtte demokratibevægelsen i et land som Swaziland”.

”Derfor vil Afrika Kontakt, i tæt samarbejde med sine partnere i Swaziland og andre afrikanske lande, forsøge at få skabt mulighed for at støtten kan foresætte efter 2014”, siger Morten Nielsen videre. ”Afrika Kontakt mener, at det er et virkelig dårligt signal at sende til demokratibevægelsen i Swaziland, på netop så kritisk et tidspunkt som nu”.

To tredjedele af Swazilands befolkning lever for under en dollar om dagen, mange på fødevarehjælp fra FN, cirka en tredjedel af befolkningen er uden arbejde, landets fredelige demokratibevægelse betragtes som terrorister og bekæmpes af brutale politistyrker, og kvinder betragtes efter landets love som andenrangsborgere, der ikke kan eje jord eller åbne en bankkonto, uden at deres mand eller far skriver under.

Desuden går udviklingen i den forkerte retning i Swaziland. Børne- og moderdødeligheden er steget markant de senere år, antallet af HIV- og tuberkulosesmittede stiger, så Swaziland nu har den højeste per capita HIV- og TB-smittegrad i verden, væksten i BNP er faldet fra 2,9 % i 2007 til et forventet 0,7 % i 2012 (og ventes at falde yderligere), og regimets politi- og sikkerhedsstyrker bruger i stigende grad vold, tortur, og præventive tilbageholdelser til at forsøge at kue landets demokratibevægelse.

I regeringsgrundlaget tilbage i oktober skrev den danske regering ellers, at man ville ”styrke dansk udviklingspolitik med fattigdomsbekæmpelse som omdrejningspunkt. Bistanden skal i højere grad være rettighedsbaseret med særligt fokus på kvinders rettigheder og muligheder … Danmark skal yde støtte til fremme af menneskerettighederne, styrke indsatsten for at fremme god regeringsførelse og samfund baseret på retsstatsprincipper, samt støtte udvikling af demokratiske institutioner”. Set i forhold til informationerne ovenfor, burde Swaziland være værdigt trængende inden for alle disse områder.

Swaziland er godt nok nominelt et middelindkomstland (med nød og næppe), hvilket er baseret på landets hidtidige relativt set høje gennemsnitlige Bruttonationalindkomst (BNI). Og den danske stat har således ikke Swaziland som partnerland, ligesom 14 afrikanske lande og lande i resten af verden. Den maksimale gennemsnitlige BNI per indbygger et land må have for at modtage penge fra Danidas projektpulje er $2630, og Verdensbankens tal fra 2009 viste at Swazilands gennemsnitlige BNI var $2900.

Men dette tal var faldet til $2600 ifølge tal fra Den Internationale Monetære Fond (IMF) fra 2011, og vil med al sandsynlighed falde markant som følge af den økonomiske krise som Swaziland befinder sig i, hvor man knap har råd til lønninger til de offentligt ansatte, og hvor man med hatten i hånden søger lån i øst og vest, indtil videre uden større held, netop på grund af landets prækære økonomiske situation. Selv IMF har således afvist at give Swaziland et lån.

Og bruger man andre indikatorer end den noget endimensionelle BNI, såsom landenes Gini-koefficient, der måler graden af ulighed, eller Human Development Index (HDI), som ud over BNI måler middellevetid og uddannelsesniveau, får man et noget andet billede. Ifølge Swazilands Gini-koefficient, er Swaziland det 134. mest lige land i verden. Landet indtager en ligeledes lidet flatterende 140. plads på HDI-indekset (en 144. plads hvis denne reguleres for ulighed), hvilket gør, at Swaziland ligger under danske partnerlande som Ghana og lige over partnerlandene Kenya, Bangladesh, Bhutan, Pakistan og Tanzania – alle lande som modtager direkte støtte fra Danida. Desuden yder Danmark bistand til lande som Indonesien og Burma, som begge ligger over Swaziland på HDI-indekset, og har et udviklingssamarbejde med flere østeuropæiske lande, som ligeledes alle ligger langt over Swaziland i HDI-indekset.

Efter de store omvæltninger som det såkaldte Arabiske Forår afstedkom i lande i såvel arabiske og nordafrikanske lande, men også i lande syd for Sahara, er det da også et helt forkert signal at sende til såvel demokratibevægelsen i Swaziland som landets brutale regime.

At demokratibevægelsens største økonomiske bidragyder, Afrika Kontakt, hvis partnerskaber i Swaziland køres for penge fra projektpuljen, må stoppe projekterne i Swaziland vil utvivlsomt blive opfattet som et en sejr og et rygstød af Swazilands brutale regime, ligesom det vil blive opfattet som (endnu et) svigt af det internationale samfund af landets demokratibevægelse.

Ikke mindst fordi Afrika Kontakts projekter i Swaziland har båret frugt, og har været en stor medvirkende årsag til demokratibevægelsens tiltagende styrke og sammenhængskraft, og fordi det sandsynligvis vil være svært at finde alternative donorer til et land som Swaziland, der ikke for alvor er i mediernes søgelys i den vestlige verden.

Denne tiltagende styrke har man kunne se i det tydelige bevidsthedsgennembrud, som især befolkningen i Swazilands ludfattige landområder har gennemgået, ikke mindst på grund af de Afrika Kontakt-støttede partnere, der underviser landbefolkningen i emner som demokrati og rettigheder. Og man ser den i demokratibevægelsens stadigt øgede mod til at demonstrere imod regimets manglende vilje til at indføre noget der bare minder om demokrati, samt dele de rigdomme (som landet trods alt besidder) med den brede befolkningen, anført af fagforeningerne og den af Afrika Kontakt støttede paraplyorganisation Swaziland United Democratic Front (SUDF).

Afrika Kontakt stod netop foran blandt andet at skulle diskutere en fornyelse af det nuværende partnerskab med SUDF. Et projekt som skulle yderligere kapacitetsopbygge SUDF, forbedre organisationens internationale netværk, samt hjælpe SUDF med at udfærdige en mere konkret og håndgribelig politisk retning.

Alt sammen noget der ville kunne styrke SUDFs muligheder for at lykkes med organisationens primære mål: en fredelig demokratiseringsproces og en langt højere socioøkonomisk retfærdighed i Swaziland. Og alt sammen noget, der nu er i fare for at ryge i vasken, hvis Projektpuljen og Danida vælger at stå fast på de rigide regler og ikke give Afrika Kontakt dispensation i forhold til demokratiarbejdet i Swaziland.

”De kommende måneder vil Afrika Kontakt derfor, i tæt samarbejde med vores partnere i Swaziland, forsøge at få en udtagelse igennem, ved at komme i dialog med udviklingsministeren og folketingets partier”, udtaler Morten Nielsen.

Læs mere:

Swaziland: uprising in the slip-stream of North Africa

3 Responses to Danmark stopper støtte til demokratibevægelse i fattigt enevældigt monarki

  1. Pingback: Stop ikke støtte til Swaziland, siger demokratibevægelse til regeringen « Stiff Kitten's Blog – development & socio-political issues

  2. Pingback: Udviklingsministeren vil ikke diskutere bistandstop til Swazilands demokratibevægelse « Stiff Kitten's Blog – development & socio-political issues

  3. Pingback: Leder for forbudt parti bønfalder Danmark om fortsat at støtte Swaziland « Stiff Kitten's Blog – development & socio-political issues

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: