Danmarks nye udviklingsstrategi

DEN NY STRATEGI FOR DANSK UDVIKLINGSPOLITIK

Der er nogle overraskende positive sider i det nye udkast til en Strategi for Dansk Udviklingspolitik, selvom hvorvidt disse opvejes eller overskygges af de negative sider afhænger af, hvordan strategien fortolkes og udmøntes, samt hvordan vægtningen af de enkelte dele finder sted.

Jeg ser det dog i første omgang at se det som værende positivt, at nogle vigtige arbejdsområder og værdigrundlag bliver nævnt og tilsyneladende prioriteret.

For eksempel skal partnerskab prioriteres, pointerer strategien. Udviklingspartnernes ”ønsker og prioriteter for udvikling” skal lyttes til, og ”partnerskaber skal bygge på åbenhed og gensidige forpligtelser”. Det kan dog være problematisk, at egentlig ligeværdighed i partnerskabsforholdet ikke omtales. Man kan jo fra dansk side jo bare vælge at se bort fra de ”ønsker og prioriteter”, som man har lyttet til.

Derudover fremhæves at forandring i samarbejdslandene skal ”komme indefra”, at ”civilsamfund, frie medier og folkelig deltagelse er afgørende for at styrke fattige og marginaliserede menneskers stemme i samfundet”, og at inddragelse af civilsamfundet er en måde hvorpå man kan ”påvirke de politiske beslutningsprocesser til fordel for de fattige”, hvorfor Danmark vil ”støtte opbygningen af stærke, uafhængige og mangfoldige civilsamfund”.

Endeligt vægtes et helhedsorienteret syn på udvikling, hvor bl.a. de fem i strategien opstillede politiske prioriteter (frihed, demokrati og menneskerettigheder; vækst og beskæftigelse; ligestilling; stabilitet og skrøbelighed; og miljø og klima) ses som ”gensidigt forbundne”, fordi ”manglende sammenhæng mellem politikker og instrumenter kan underminere indsatsen for at bekæmpe fattigdom og skabe bæredygtig udvikling”.

Det tema i strategien som dog især kan være med til grundlæggende at underminere eller overtrumfe disse positive tendenser, er dog dens fokus på privatsektordrevet- og markedsbaseret økonomisk vækst, effektivisering af den offentlige sektor og modstand overfor enhver form for protektionisme. Dette bliver dog delvist opvejet af, at strategien påpeger at Danmark ”vil arbejde for, at udviklingslandenes produkter får øget adgang til markeder i OECD-landene”, samt ”bidrage til at sikre serviceydelser for hele befolkningen … eksempelvis uddannelse, sundhed og fødevarer” og at ”hensynet til miljøet” ikke må tilsidesættes pga. økonomisk vækst og handelsliberalisering.

Det er dog før set, at man i udviklingssammenhæng har advokeret såkaldte ”bløde” udviklingsområder, såsom universel uddannelse og sundhed, samtidig med at implementeringen af disse er blevet direkte undermineret af krav om strukturtilpasninger og privatiseringer fra selvsamme regeringer eller organisationer, hvorfor regeringerne i Syd ikke har kunnet leve op til de fine ord. Denne prioritering ses ofte i, at der tilknyttes hensigtserklæringer til de ”bløde” udviklingsområder, hvorimod der tilknyttes konditionalitet og ultimative krav til de økonomiske.

Om overstående forbehold over for strategien gør, at vi i udviklingsminister Søren Pinds øjne (som beskrevet på hans blog) er at finde i ”de mere ekstreme dele af bistandsmiljøet”, fordi vi ikke til fulde lever op til hans krav om ”frihed” som værende privatsektordrevet og med privatiseringer til følge, må vi dog overlade til ham selv at vurdere.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: